Výstupy a jejich využití

Možnosti využití látek, získaných z procesu ETCR

ETCR je technologie určená pro přeměnu organických látek na suroviny vhodné pro další materiálové a energetické využití.

Rozkládat lze organické materiály různého původu, druhu a složení. Zejména pak produkty a/nebo odpady ze zemědělství, lesnictví, rybářství, chovu zvířat, nebo z průmyslu, z obchodní sféry, z terciárního sektoru, či z domácností, atd. Jedná se např. o plasty, papír, textil, kůže, pneumatiky, dřevní štěpky, piliny, listí, tráva či jiné rostlinné produkty, vedlejší živočišné produkty, zemědělské a potravinářské odpady, nemocniční odpady, směsné odpady, kaly z ČOV, atd.

Rozložit nelze touto technologií anorganické látky (zejména kovy a jejich slitiny, minerály, horniny, beton, cihly, sklo, keramika, apod.).

Výstupem ETCR jsou v podstatě tři hlavní frakce, což je kapalná složka (tzv. syntetická ropa, nebo také procesní olej), plynná složka (procesní plyn) a pevný (zejména uhlíkový) zbytek. Získané produkty z procesu ETCR jsou následně upravovány (čištěny, separovány, chlazeny, atd.) a poté mohou být využity např. jako palivo k produkci energií (kinetické, elektrické, tepelné), nebo jako suroviny pro jiné průmyslové výroby.

Kromě ekonomicky využitelných surovin, vznikajících při procesu ETCR má také nezanedbatelný význam použitelnost technologie ETCR ke zhodnocení odpadů, dosud likvidovaných skládkováním, nebo spalováním. To může přinést provozovatelům zařízení FREADOM zisk ve formě úspor, nebo příjmů poplatků vynakládaných dříve za ukládání odpadu na skládky, nebo odvoz do spaloven.

Výsledný poměr získaných frakcí, stejně jako obsah a podíl v nich obsažených látek, vždy závisí především na složení a vlastnostech vstupního materiálu. Tyto údaje je možné ovlivnit do určité míry právě nastavením parametrů procesu rekonverze. Za tím účelem je vždy vhodné předem provést experimentální rozklady vzorků vstupního materiálu a laboratorní rozbory tímto rozkladem vzniklých výstupů. Na základě získaných výsledků lze stanovit optimální postupy přípravy a zpracování vstupního materiálu.

Zájemce o provozování recyklačního zařízení tak může předem získat důležité informace o technických i ekonomických aspektech svého budoucího projektovaného provozu recyklace a ujasnit si svoje představy zejména o efektivnosti svého plánovaného podnikání.