Princip ETCR

Princip fungování rekonverzní technologie ETCR

navazuje na princip termického rozkladu používaného v minulosti a rozšiřuje ho o nové postupy a technická řešení, což umožňuje eliminovat problémy a nedostatky v minulosti realizovaných tzv. pyrolýzních zařízení.

V klasickém pyrolýzním zařízení probíhá pyrolýza, jako chemicko-fyzikální proces, v několika po sobě následujících fází, charakterizovaných příslušnými chemickými reakcemi provázenými obvykle vznikem látek, pro tyto fáze typických. Tyto fáze procesu se uskutečňují v jediném reakčním prostoru jedna za druhou a vznikající chemické látky dále způsobují nežádoucí sekundární reakce, což má nepříznivý vliv na výsledné produkty procesu pyrolýzy.

Dalším problémem byl ohřev reakčního prostoru v zařízení, který se prováděl přímým hořením plynu, či oleje, vznikajícího při pyrolýze, což mělo obvykle negativní vliv na samotný průběh termického rozkladu a také mohlo být příčinou vypouštění emisí s obsahem nebezpečných látek do okolního ovzduší.

Další obvyklou příčinou neúspěšného fungování dřívějších pyrolýzních zařízení byla skutečnost, že na těleso, ve kterém probíhá termický rozklad, působí vliv vysokých teplot a případně extrémních hodnot pH, dále je jeho vnitřek vystaven působení agresivního prostředí mnoha různých primárních a sekundárních chemických reakcí, které tam probíhají a na vnitřní stěny tělesa a dopravní šnek uvnitř působí abraze vlivem posunu rozkládaného materiálu.

ETCR (ElektroTermoChemická Rekonverze) organických materiálů, která probíhá v zařízení FREADOM se odlišuje od klasické pyrolýzy, prováděné v dřívější době. Podstata spočívá například v tom, že průběh procesu termického rozkladu je řízeně rozdělen, v závislosti na druhu a složení vstupního materiálu, na dvě, nebo více množin po sobě následujících fází procesu s příslušnou odpovídající teplotou ohřevu, přičemž průběh každé množiny fází se uskutečňuje v jiné části zařízení, a ne v jediném reakčním prostoru jako dříve. Ohřev příslušných částí zařízení se provádí především elektřinou.

Průběh ETCR v zařízení FREADOM umožňuje ovlivňovat a řídit probíhající proces termického rozkladu (za použití katalyzátorů, speciálních reaktantů a nových technických řešení) a separátně jímat a zpracovávat vznikající látky. Mimoto tato technologie eliminuje nežádoucí sekundární reakce, snižuje zatížení jednotlivých částí technologického zařízení a prodlužuje jejich životnost, což je cíl z hlediska ekonomického. Celý proces probíhá v hermeticky uzavřeném systému a nevypouští žádné emise do ovzduší, ani jiné látky do okolní přírody.